0%
X
Henüz ürün eklenmedi
X
Şifremi Unuttum
Beat göndermeden önce, BeatPazarı kalite standartlarını incelemek için tıklayınız
0

GİRİŞ

YAP

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Ziyaretçiler ve kullanıcılar, siteye veya sitelere erişimi kullanmakla yükümlü olup, aşağıda yer alan şart ve hükümlere bağlı kalmayı kabul etmelidir. Bu hüküm ve koşullara bağlı kalmak istemiyorsanız siteye giriş yapabilir veya siteyi kullanabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başlamanız halinde derhal siteyi kullanmayı bırakmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, site değiştirilmiş sözleşmeyi kazandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu değişikliklerden haberdar olmak için sözleşmeyi periyodik olarak gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz. Siteye devam eden erişiminiz veya Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen kesin sözleşmeyi kabul etmektesiniz.

#TR - Gizlilik Sözleşmesi
İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin (”Sözleşme”) tarafları;
BeatPazarı.com ile site üzerinden Kullanıcı olurken kullanım şartlarını kabul etmiş tüm üyeler İşbu sözleşmeye onay veren "Kullanıcı"dır.

İşbu sözleşme, “Kullanım Sözleşmesi”, ve “Lisans Tanımları”nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcı iş bu gizlilik sözleşmesinin bu sözleşmeler ile bir bütün olduğunu kabul ve beyan eder.

TANIMLAR

Materyal: BeatPazarı.com üzerinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü beat, sample, drum/kit, scratch, albüm, single albüm, resim, müzik vb. imgeleri;
Kullanıcı(lar): BeatPazarı.com’a erişen kullanım koşullarını okuyup kabul ederek kayıt olan gerçek ve tüzel kişileri;
Üretici(ler): BeatPazarı.com’a tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan BeatPazarı.com sunulan Hizmetler’den, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (Kullanıcılık, satıcı ve satın alacak kullanıcıları da kapsar);
Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı’nin BeatPazarı.com Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca kullanıcı tarafından bilinen bilgileri;
Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi (Paypal): Tüm kullanıcıların ticari işlemleri için kullanılan elektronik ticareti ödeme seçeneği –şu anda- PayPal ile sağlanmaktadır. BeatPazarı.com tarafından sağlanan hizmeti; (Bu hizmet BeatPazarı.com’un taraflar arasındaki alım satım ve devir ilişkisine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz.)  
Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi’nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını ifade etmektedir.
"Özel Lisans Metaryeller"; kullanıcılar kapsamında üreticilerin ürettikleri tüm materyaller, işbu Sözleşme’nin onay tarihinden önce ya da sonra formlar kullanılarak yapılan dosyaları kapsar.

Bu bilgilerin kullanılması, kullandırılması, paylaşılması, ifşa edilmesi veya herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılması sözleşmenin ihlalini oluşturur.

Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamında değerlendirilmez:
(I) Bilgileri alan tarafça işbu sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal olan ya da olmuş (anonim) ezgiler,

(II) Satın alan tarafın ifşa eden taraftan alınmadan önce, hukuka uygun olarak kullanımında ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında kaydedilmek suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini ve daha önce bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü altında alınmamış olduğunu ispat ettiği bilgiler

(III) Satın almada gerçekleşen lisans koşulları ile satın alan tarafça ya da onun namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa edilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği ezgiler,

MATERYALLERİN KORUNMASIN

Özel lisans materyallerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın materyaller ile ilgili olarak şunları taahhüt eder:
(I) Materyaller gizli tutmak ve sadece amacına uygun olarak kullanıp başka herhangi bir amaçla kullanmamak;
(II) Materyallerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak, yaymamak, ifşa etmemek, kullandırmamak;
(III) Materyalleri, lisans koşulları ile birlikte satın alan kullanıcı dışında bu bilgileri bilmesi gereken, herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemek, gizlilik taahhüdü altında çalışmaları için gerekli bildirimleri yapmak,
(IV) Materyalleri ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan dosyaları gibi özenle korumak.
(V) Bilgileri alan tarafın, bu sözleşmeyi ihlal ederek materyallerin kullanmasından, ifşa etmesinden veya sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesinden dolayı, ortaya çıkan her türlü masraf, gider ve zararı karşılamak.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BeatPazari.com, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

BEATPAZARI.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BeatPazari.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

BİLDİRİM

Kullanıcılar kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

UYGULANACAK HUKUKİ YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin ve sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ulusal ve uluslararası kanunlar geçerli olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - Privacy Policy

The parties to this Confidentiality Agreement (“Agreement”);

All members who have accepted the terms of use while being a User on the site with BeatPazarı.com are the "User" who approve this agreement.

This agreement is an integral part of the “Use Agreement” and “License Terms”.

The user accepts and declares that this confidentiality agreement is a whole with these agreements.

DEFINITIONS

Material: All kinds of beat, sample, drum/kit, scratch, album, single album, picture, music etc. published or accessible on BeatPazarı.com. images;

User(s): Natural and legal persons who access BeatPazarı.com, read and accept the terms of use and register;

Manufacturer(s): Persons who register with BeatPazarı.com by the methods determined by BeatPazarı.com and benefit from the Services offered under the conditions specified in the Terms of Use and Confidentiality Agreement (Usage also includes sellers and users to purchase);

User Information: User name, password and/or password, etc., that enables the User to access BeatPazarı.com Services. information known only to the user, such as;

Secure Electronic Commerce System (Paypal): The electronic commerce payment option, which is used for commercial transactions by all users, is –currently- provided with PayPal. The service provided by BeatPazarı.com; (This service cannot be interpreted as BeatPazarı.com being a party to the purchase, sale and transfer relationship between the parties.)

Secure Account: It refers to the pool account where the payments made by the parties are kept in the Secure Electronic Commerce System.

"Special License Materials"; All materials produced by manufacturers within the scope of users include files made using forms before or after the approval date of this Agreement.
The use, use, sharing, disclosure or use of this information in any way other than its purpose constitutes a breach of the contract.

The following information is not considered confidential information:

(I) Publicly available or performed (anonymous) tunes without breach of this agreement by the party receiving the information,

(II) Information that the purchaser proves before it is received from the disclosing party, in its legal use or by recording it in its files or computers or other recording media, that it has or is known to itself and has not been previously received under a confidentiality obligation by the party receiving the information.

 

(III) The license terms realized at the purchase and the tunes that it shows were developed by or on behalf of the purchaser at any time, independently of the information disclosed by the disclosing party,

DO NOT PROTECT MATERIALS

In exchange for the exchange and disclosure of specific license materials, each party undertakes with respect to the other party's materials:

(I) keep the Materials confidential and use it only for its intended purpose and not for any other purpose;

(II) Not to copy or reproduce, disseminate, disclose or make use of any part of the Materials;

(III) Not to disclose this information partially or completely to any person other than the user who purchased the materials together with the license terms, to make the necessary notifications for their work under a commitment of confidentiality,

(IV) To protect materials and files with intellectual property nature with care.

(V) Reimbursement for any costs, expenses or damages incurred by the receiving party from using, disclosing or otherwise breaching the material in violation of this agreement.

CONTRACT CHANGES

BeatPazari.com may change this contract unilaterally at a time it deems appropriate, by posting it on the site. The amended provisions of this contract will become valid on the date of their announcement, and the remaining provisions will remain in effect and continue to have their provisions and consequences.

VALIDITY OF BEATPAZARI.COM RECORDS

The user accepts, declares and undertakes that the electronic and system records and computer records kept by BeatPazari.com in its own database, servers, in disputes that may arise from this contract, constitute valid, binding, conclusive and exclusive evidence.

NOTIFICATION

Users will be contacted via the e-mail they reported when registering or through the general information on the site. Communication by e-mail takes the place of written communication. It is the user's responsibility to keep the e-mail address up to date and to regularly check the site for information.

APPLICABLE LEGAL AUTHORITY

National and international laws shall apply in the implementation and interpretation of this contract and in the settlement of legal relations arising within the scope of this contract and any disputes arising or may arise from the contract.

EFFECTIVENESS

This contract and the documents and annexes referred to in the contract and which are an integral part of the contract (collectively, the "contract") have been mutually accepted and entered into force on this date with the electronic approval of the user.

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf die Website zugreifen oder sie nutzen. Besucher und Benutzer sind verpflichtet, die Site zu nutzen oder auf die Sites zuzugreifen, und müssen sich damit einverstanden erklären, die unten aufgeführten Bedingungen einzuhalten. Wenn Sie nicht an diese Bedingungen gebunden sein möchten, können Sie sich anmelden oder die Website nutzen, und wenn Sie mit einer solchen Nutzung beginnen, sollten Sie die Nutzung der Website sofort einstellen. Beatpazari.com kann jederzeit Änderungen an dieser Vereinbarung vornehmen, und diese Änderungen treten sofort in Kraft, nachdem die Website die geänderte Vereinbarung gewonnen hat. Sie stimmen zu, die Vereinbarung regelmäßig zu überprüfen, um sich über diese Änderungen zu informieren. Ihr fortgesetzter Zugriff auf oder Ihre fortgesetzte Nutzung der Website ist Ihre Annahme der geänderten endgültigen Vereinbarung.

#DE - Datenschutzbestimmungen
Datenschutzbestimmungen

Die Parteien der Datenschutzbestimmungen sind die Benutzer die während der regiestrierung die Nutzungsbedingungen zustimmen haben und sich so genannten “Benutzer” nennen.

Dieser Vertrag ist ein integraler Bestandteil der “Nutzungsvereinbarung” und “Lizenzbestimmungen”.

Der Benutzer erklärt und gewährleistet, dass diese Verträge eine ganze von dieser Datenschutzrichtlinie sind.

Definitionen

Material; Auf Beatpazari.com gepostete und zu denen der Zugang mögliche Beat, Sample, Drum/Kit, Scratch, Album, Single Album, Bilder, Müzik usw.

Benutzer; Reale und juristische Personen die auf BeatPazari.com registriert sind und die Nutzungsbedingungen gelesen haben.

Hersteller; Benutzer die durch methoden die angebietet wurden registriert sind und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben. (Auch die Verkäufer und Käufer)

Benutzerinformation; Dinge wie Benutzer-Name, Passwort die das zugriff auf BeatPazari.com erschaffen und nur von der benutzer bekant ist

Sicheres E-Commerce System (PayPal); Derzeit ist die zahlung option für alle benutzer PayPal, bereitgestellte service von BeatPazari.com (Dieser service kann nicht interpretiert werden das BeatPazari.com eine Partei von Kauf und Verkauf ist.)

Sicheres Konto; Sicheres E-Commerce System pool konto wo sich die zahlungen befinden.

“Privat Lizenz Materiellen”; Dateien die von Hersteller produziert sind und dabei die formen genutzt haben.

Diese informationen als Weitergabe, Offenlegung benutzten bedeutet Vertragsbruch der Benutzer.

Die folgenden Informationen sind nicht als vertrauliche Informationen:

(I) Die Partei die, die Informationen erhalten und ohne vertragsbruchen öffentlich für die gesellschaft sind.

(II) Informationen die das Käufer in übereinstimmung mit dem Gesetz nur als Rekorden für Computer oder andere Geräte hat und somit kein geheimnis ist.

(III) Während der kauf geschehen und vor der offen gelegten Informationen dargestellte bewegungen.

Den Schutz der Materiellen

Privat Materialien hin und her und der Veröffentlichung im Austausch für die Lizenz, ist jede Partei der anderen Partei in Bezug auf die Materialien, und verpflichtet auf folgendes

(I) Materiellen als geheimnis bewahren und es außer seiner zwecke nutzen.

(II) Die Materielle nicht kopieren, verbreiten, ein teil davon kopieren und es zu offen legen.

(III) Den Person die das Materiel außer seinem besitzer nutzen wird mindestens warnen das er das komplett oder ein teil davon nicht offen legen soll.

(IV) Die Materielle sorgfältig schützen als wären sie wichtige dateien.

(V) Der Benutzer die das Materiel veröffentlicht hat und somit schaden erstellen hat ist in einverständnis das er alle strafen bezahlen muss.

Nutzungsbedingungen Änderungen

BeatPazari.com kann jeder zeit die Nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neu änderungen. Alle andere artikeln gültigen sonst immer noch.

Gültigkeit der BeatPazari.com Registrierung

Der Benutzer ist in einverständnis wenn ein konflikt findet wegen der vertrag das alle informationen die sich auf BeatPazari.com Databases finden endgültig und exklusive informatione sind.

Benachrichtigung

Wahrend der regiestrierung gegebene e-mail adresse ist womit sie benachrichtigung werden oder die benachrichtigung tabs die auf der seite befinden. Es ist empfohlen diese informationen up to date zu halten. Das ist in ihrer verantwortung.

Angewendet  werden sollte Rechte

Nationale und internationale Gesetze gilten bei problemen oder bei der Urheberrechtsverletzung.

Gültigkeit

Der Vertrag ist im gültigkeit seitdem der Benutzer die Nutzungsbedingungen gelesen hat und es akzeptiert hat. Es ist gültig seitdem datum der Benutzer registriert ist.

COPYRIGHT BEATPAZARI.COM ALL RIGHT RESERVED.