0%
X
Henüz ürün eklenmedi
X
Şifremi Unuttum
Beat göndermeden önce, BeatPazarı kalite standartlarını incelemek için tıklayınız
0

GİRİŞ

YAP

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

#TR - Satış Sözleşmesi

İşbu Satış Sözleşmesi’nin (”Sözleşme”) tarafları;

BeatPazarı.com ile site üzerinden Kullanıcı olurken kullanım şartlarını kabul etmiş tüm üyeleri kapsamaktadır. İşbu sözleşme, “Kullanım Şartları”, “Gizlilik Politikası” ve “Lisans Tanımları”nın ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sözleşmeye onay veren kullanıcılar arasında satış tarafları, ürünü alacak şahıs/kurum olarak “ALICI” ve ürünü satacak şahıs/kurum olarak “SATICI” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmede yer alan karşılıklı yükümlülük, taahhüt ve koşullara tabi olmak üzere SATICI ürünü/eseri “ALICI”ya satmak ve “ALICI” da ürünü/eseri “SATICI” satın almak istemektedir.

SATICI BİLGİLERİ

 “SATICI” beatpazari.com’a kayıt olurken vermiş olduğu kullanıcı bilgileri ile sınırlıdır.


 
ALICI BİLGİLERİ 

“ALICI” beatpazari.com’a kayıt olurken vermiş olduğu kullanıcı bilgileri ile sınırlıdır.


SATIŞ VE SATIN ALMA

İşbu sözleşmedeki ürün sayfasında belirlenen bedel(ler)/lisans(lar) karşılığında taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

“SATICI” tarafından satışı yapılacak ürün/eser “ALICI” tarafından talep ettiği “lisans” kapsamında kullanımını kabul ve beyan eder.

“ALICI” tarafından alınacak ürün/eser talep ettiği “lisans” kapsamında kullanımını kabul ve beyan eder.

HİZMET ÜCRETLERİ

Beatpazari.com üyeliği tamamen ücretsizdir. Tüm kullanıcılar beatpazari.com üzerinden dilediği materyalleri dinlemekte özgürdür. Kullanıcılar, beatpazari.com üzerinden satışa sunduğu her materyal için bir hizmet bedeli öder. Bu bedel -şu an için- “SATICI” ürün/eser fiyatının %10’udur.

YASAKLAR

Beatpazari.com üzerinden yapılan tüm işlemlerde aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Belirtilen eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Beatpazari.com bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler beatpazari.com’un zararını gidermekle yükümlüdürler. BeatPazari.com bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.- Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler,

- Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;
- Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle (tanınmış sanatçı, yapımcı vs.) üyelik gerçekleştirmek;
- Herhangi bir materyalin fiyatını manipüle etmek, ya da diğer kullanıcıların materyal girişlerine müdahale etmek;
- Beatpazari.com içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak;
- Beatpazari.com’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;
- Beatpazari.com’un makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

beatpazari.com, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

BEATPAZARI.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda beatpazari.com’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

UYGULANACAK HUKUKİ YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin ve sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ulusal ve uluslararası kanunlar geçerli olacaktır.

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - Sales Agreement

The parties to this Sales Agreement (“Agreement”);

It includes all members who have accepted the terms of use while being a User on the site with BeatPazarı.com. This agreement is an integral part of the "Terms of Use", "Privacy Policy" and "License Terms".

Among the users who approve this contract, the sales parties shall be referred to as the "BUYER" as the person/institution to purchase the product and as the "SELLER" as the person/institution that will sell the product.

Subject to the mutual obligations, commitments and conditions in this Agreement, the SELLER wishes to sell the product/work to the "BUYER" and the "BUYER" wishes to purchase the product/work from the "SELLER".

SELLER INFORMATION

"SELLER" is limited to the user information he has given while registering to beatpazari.com.


RECEIVER INFORMATIONS

"BUYER" is limited to the user information he has given while registering to beatpazari.com.


SALES AND PURCHASE

The parties have agreed on the following matters in return for the price(s)/license(s) determined on the product page in this contract.

The product/work to be sold by the "SELLER" accepts and declares its use within the scope of the "license" requested by the "BUYER".

The product/work to be purchased by the "BUYER" accepts and declares its use within the scope of the "license" requested.

SERVICE FEES

Beatpazari.com membership is completely free. All users are free to listen to the materials they want on beatpazari.com. Users pay a service fee for each material they sell on beatpazari.com. This price is -for now- 10% of the "SELLER" product/work price.

PROHIBITIONS

The following transactions and actions are prohibited in all transactions made through Beatpazari.com. If Beatpazari.com suffers a loss if the specified actions and transactions are carried out, or if the 3rd person has to compensate for the damage; Those who carry out these actions and transactions are obliged to compensate for the damage of beatpazari.com. BeatPazari.com may terminate the membership of the member who performs these actions and transactions immediately without notice.

- Using someone else's account without permission;
- Substituting for someone else or subscribing under a wrong name (known artist, producer, etc.);
- Manipulate the price of any material, or interfere with other users' material entries;
- Copying, modifying or distributing the content of Beatpazari.com without permission;
- To use the whole or any part of Beatpazari.com to disrupt, modify, reverse engineer;
- Attempting to access Beatpazari.com in an unreasonable or disproportionately high load on the system.

CONTRACT CHANGES

beatpazari.com may change this contract unilaterally at a time it deems appropriate, by posting it on the site. The amended provisions of this contract will become valid on the date of their announcement, and the remaining provisions will remain in effect and continue to have their provisions and consequences.

VALIDITY OF BEATPAZARI.COM RECORDS

The user accepts, declares and undertakes that the electronic and system records and computer records kept by beatpazari.com in its own database, servers and computer records constitute valid, binding, final and exclusive evidence in disputes that may arise from this contract.

EFFECTIVENESS

This contract and the documents and annexes referred to in the contract and which are an integral part of the contract (collectively, the "contract") have been mutually accepted and entered into force on this date with the electronic approval of the user.

APPLICABLE LEGAL AUTHORITY

National and international laws shall apply in the implementation and interpretation of this contract and in the settlement of legal relations arising within the scope of this contract and any disputes arising or may arise from the contract.

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie diese seite benutzen. Durch die Nutzung dieser seite erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn sie nicht an diese Bedingungen und Bestimmungen bunden sein möchten müssen sie an dieser Seite nicht zugreifen oder es nutzen, falls sie jedoch angefangen haben diese seite zu nutzen verlassen sie es. Beatpazari.com kann jeder zeit die nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neue nutzungsbedingungen. Durch die kenntnis von diesen änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis es periodisch zu überprüfen. Falls sie immer noch einen zugrief auf die seite habt und es nutzt akzeptieren sie diese neue änderungen.

#DE - Kaufvertrag

Die Parteien dieses Kaufvertrags („Vertrag“);

Es schließt alle Mitglieder ein, die die Nutzungsbedingungen akzeptiert haben, während sie ein Benutzer auf der Website von BeatPazarı.com waren. Diese Vereinbarung ist integraler Bestandteil der „Nutzungsbedingungen“, „Datenschutzrichtlinie“ und „Lizenzbedingungen“.

Unter den Benutzern, die diesem Vertrag zustimmen, werden die Verkaufsparteien als „KÄUFER“ als die Person/Institution bezeichnet, die das Produkt kauft, und als „VERKÄUFER“ als die Person/Institution, die das Produkt verkauft.

Vorbehaltlich der gegenseitigen Verpflichtungen, Verpflichtungen und Bedingungen in dieser Vereinbarung möchte der VERKÄUFER das Produkt/Werk an den „KÄUFER“ verkaufen und der „KÄUFER“ möchte das Produkt/Werk vom „VERKÄUFER“ kaufen.

ANGABEN ZUM VERKÄUFER

„VERKÄUFER“ beschränkt sich auf die Benutzerinformationen, die er bei der Registrierung bei beatpazari.com angegeben hat.


EMPFÄNGERINFORMATIONEN

„KÄUFER“ beschränkt sich auf die Benutzerinformationen, die er bei der Registrierung auf beatpazari.com angegeben hat.


VERKAUF UND EINKAUF

Die Parteien haben die folgenden Angelegenheiten als Gegenleistung für die auf der Produktseite in diesem Vertrag festgelegten Preise/Lizenzen vereinbart.

Das vom „VERKÄUFER“ zu verkaufende Produkt/Werk akzeptiert und erklärt seine Nutzung im Rahmen der vom „KÄUFER“ beantragten „Lizenz“.

Das vom „KÄUFER“ zu erwerbende Produkt/Werk akzeptiert und erklärt seine Nutzung im Rahmen der beantragten „Lizenz“.

TRINKGELD

Die Mitgliedschaft bei Beatpazari.com ist völlig kostenlos. Allen Benutzern steht es frei, sich auf beatpazari.com die gewünschten Materialien anzuhören. Benutzer zahlen eine Servicegebühr für jedes Material, das sie auf beatpazari.com verkaufen. Dieser Preis beträgt derzeit 10 % des Produkt-/Arbeitspreises des „VERKÄUFERS“.

VERBOTE

Die folgenden Transaktionen und Handlungen sind bei allen über Beatpazari.com getätigten Transaktionen verboten. Wenn Beatpazari.com einen Schaden erleidet, wenn die angegebenen Handlungen und Transaktionen durchgeführt werden, oder wenn die 3. Person den Schaden ersetzen muss; Diejenigen, die diese Handlungen und Transaktionen durchführen, sind verpflichtet, den Schaden von beatpazari.com zu ersetzen. BeatPazari.com kann die Mitgliedschaft des Mitglieds, das diese Aktionen und Transaktionen durchführt, sofort und ohne Vorankündigung kündigen.

- Nutzung des Kontos einer anderen Person ohne Erlaubnis;
- Ersetzen einer anderen Person oder Abonnieren unter falschem Namen (bekannter Künstler, Produzent usw.);
- Den Preis von Material manipulieren oder Materialeingaben anderer Benutzer stören;
- Kopieren, Modifizieren oder Verteilen des Inhalts von Beatpazari.com ohne Genehmigung;
- Beatpazari.com ganz oder teilweise zu verwenden, um zu stören, zu modifizieren oder zurückzuentwickeln;
- Versuch, auf Beatpazari.com zuzugreifen, während das System unzumutbar oder unverhältnismäßig hoch belastet wird.

VERTRAGSÄNDERUNGEN

beatpazari.com kann diesen Vertrag einseitig zu einem Zeitpunkt ändern, den es für angemessen hält, indem er ihn auf der Website veröffentlicht. Die geänderten Bestimmungen dieses Vertrages treten am Tag ihrer Bekanntgabe in Kraft, die übrigen Bestimmungen bleiben in Kraft und haben weiterhin ihre Bestimmungen und Folgen.

GÜLTIGKEIT DER BEATPAZARI.COM-AUFZEICHNUNGEN

Der Benutzer akzeptiert, erklärt und verpflichtet sich, dass die von beatpazari.com in seinen eigenen Datenbanken, Servern und Computeraufzeichnungen aufbewahrten elektronischen und Systemaufzeichnungen und Computeraufzeichnungen gültige, verbindliche, endgültige und ausschließliche Beweise bei Streitigkeiten darstellen, die sich aus diesem Vertrag ergeben können.

WIRKSAMKEIT

Dieser Vertrag und die im Vertrag genannten Dokumente und Anlagen, die Vertragsbestandteil sind (zusammenfassend der „Vertrag“), wurden einvernehmlich angenommen und sind an diesem Tag mit der elektronischen Zustimmung des Nutzers in Kraft getreten.

ANWENDBARE RECHTSBEHÖRDE

Bei der Durchführung und Auslegung dieses Vertrages sowie bei der Beilegung der im Rahmen dieses Vertrages entstehenden Rechtsbeziehungen und etwaiger Streitigkeiten aus dem Vertrag gelten nationale und internationale Gesetze.

COPYRIGHT BEATPAZARI.COM ALL RIGHT RESERVED.