Purchase this item

It's great that you want to purchase this item, but first you need to sign in.

I need an BeatPazarı Account Sign up
I have an BeatPazarı Account Sign in

Gizlilik Politikası

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

#TR - Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi’nin tarafları; BeatPazarı.com ile site üzerinden Kullanıcı olurken kullanım şartlarını kabul etmiş tüm üyeler iş bu sözleşmeye onay veren "Kullanıcı"dır.

İş bu sözleşme, “Kullanım Sözleşmesi”, ve “Lisans Tanımları”nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcı iş bu gizlilik sözleşmesinin bu sözleşmeler ile bir bütün olduğunu kabul ve beyan eder.

TANIMLAR

Materyal: BeatPazarı.com üzerinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü beat, sample, drum/kit, scratch, albüm, single albüm, resim, müzik vb. imgeleri;
Kullanıcı(lar): BeatPazarı.com’a erişen kullanım koşullarını okuyup kabul ederek kayıt olan gerçek ve tüzel kişileri;
Üretici(ler): BeatPazarı.com’a tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan BeatPazarı.com sunulan Hizmetler’den, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (Kullanıcılık, satıcı ve satın alacak kullanıcıları da kapsar);
Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı’nin BeatPazarı.com Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca kullanıcı tarafından bilinen bilgileri;
Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi (Paypal): Tüm kullanıcıların ticari işlemleri için kullanılan elektronik ticareti ödeme seçeneği –şu anda- PayPal ile sağlanmaktadır. BeatPazarı.com tarafından sağlanan hizmeti; (Bu hizmet BeatPazarı.com’un taraflar arasındaki alım satım ve devir ilişkisine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz.)  
Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi’nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabı.
ifade etmektedir.
"Özel Lisans Metaryeller"; kullanıcılar kapsamında üreticilerin ürettikleri tüm materyaller, işbu Sözleşme’nin onay tarihinden önce ya da sonra formlar kullanılarak yapılan dosyaları kapsar.

Bu bilgilerin kullanılması, kullandırılması, paylaşılması, ifşa edilmesi veya herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılması sözleşmenin ihlalini oluşturur.

Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamında değerlendirilmez:
(I) Bilgileri alan tarafça işbu sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal olan ya da olmuş (anonim) ezgiler,

(II) Satın alan tarafın ifşa eden taraftan alınmadan önce, hukuka uygun olarak kullanımında ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında kaydedilmek suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini ve daha önce bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü altında alınmamış olduğunu ispat ettiği bilgiler

(III) Satın almada gerçekleşen lisans koşulları ile satın alan tarafça ya da onun namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa edilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği ezgiler,

MATERYALLERİN KORUNMASIN

Özel lisans materyallerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın materyaller ile ilgili olarak şunları taahhüt eder:
(I) Materyaller gizli tutmak ve sadece amacına uygun olarak kullanıp başka herhangi bir amaçla kullanmamak;
(II) Materyallerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak, yaymamak, ifşa etmemek, kullandırmamak;
(III) Materyalleri, lisans koşulları ile birlikte satın alan kullanıcı dışında bu bilgileri bilmesi gereken, herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemek, gizlilik taahhüdü altında çalışmaları için gerekli bildirimleri yapmak,
(IV) Materyalleri ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan dosyaları gibi özenle korumak.
(V) Bilgileri alan tarafın, bu sözleşmeyi ihlal ederek materyallerin kullanmasından, ifşa etmesinden veya sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesinden dolayı, ortaya çıkan her türlü masraf, gider ve zararı karşılamak.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BeatPazari.com, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

BEATPAZARI.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BeatPazari.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

BİLDİRİM

Kullanıcılar kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

UYGULANACAK HUKUKİ YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin ve sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ulusal ve uluslararası kanunlar geçerli olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - Privacy Policy

The parties to the Privacy Agreement; users of the site beatpazari.com (all members) have accepted the terms of using işbu contract by their confirmation that they are "Users" contract is an integral part of "User Agreement" and "License Description".

The user also acknowledges that this agreement is an integral part of agreement.

DEFINITIONS

Material: BeatPazari.com published on or access to every possible beat, sample, drum / kit, scratch, album, single, album, pictures, music and so on. images;
User(s): BeatPazari.com’a access the operating conditions of the natural and legal persons who register by reading and accepting;
Producer(s): BeatPazarı.com’a to the recording at a specified method beatpazari.com offered by the Services, Terms of Use and Privacy Policy people who benefit within the specified conditions (including seller and users will buy users)
User Information: User, beatpazari.com user name to access to services, passwords and / or password, etc. As it is known only by the user information
Safe Electronic Trading System (PayPal): Electronic commerce used for business transactions of all users are provided with the following instant PayPal payment option. The service provided by beatpazari.com; This service can not be interpreted as a party to the relationship between trade and transfer beatpazari.com the parties.
Safe Account: Safe Electronic Trading System is held in the pool account of the payments effected by the parties.
"Specific License Materials"; the scope of users, all materials produced by manufacturers, Agreement include files made using the forms before or after the date of approval.

Use of this information is made available, share, the misuse or disclosure in any way constitute a breach of contract.

The following information is not be considered as classified information:
(I) Without breach of contract by the party with the information in the public domain or without outcomes (anonymously) to melodies

(II) Before disclosing the purchasing parties, in their rightful use in accordance with the law or file , computer , other recorded media at hand are recognized or known by itself and before information is taken, a confidentiality obligation to prove that the information had not been taken,

(III) To Buy with license conditions on the side of the buyer on acertain field or at any time on his behalf, discloses independently developed information from show tunes disclosed by the party,

PROTECTION OF MATERIALS

In exchange for the special license material disclosure, each party undertakes the following in relation to the other side of the material:
(I) Materials kept secret and used solely for any other purpose.
(II) No part of the material should be copied, spread, disclosed;
(III) A part from users of Materials purchased with the terms of the license, this information sholud not be fully or partially disclosed by user to any outside person , to make the necessary notifications and work under confidentiality,
(IV) Materials and intellectual property files with the features should be carefully protected.
(V) The party receiving the information, the use of materials in violation of this contract, to disclose the contract or violate it in any way, losses, costs incurred and expenses should be met by the user.

CONTRACT CHANGES

Beatpazari.com may change at any time by posting on the site this contract unilaterally.The amended provisions of contract will take effect on the date of their announcement; will continue to bear the same terms and results of the remaining provisions will remain in force.

VALIDITY OF BEATPAZARI.COM RECORD

Users in disputes arising from the contract about beatpazari.com's database, server and system of electronic records, computer records held by a valid binding, absolutely agrees with the exclusive nature that constitute evidence and warrants.

NOTIFICATIONS

Users report that when registering on the site or via e-mail will be contacted via the general information.Holds the place of written communication communicate via e-mail.E-mail address and keep the user's responsibility to check the site regularly for notifications.

LEGAL AUTHORITY TO BE IMPLEMENTED

The implementation of the contract, contract interpretation and national and international law in the settlement of any disputes arising from contractual and legal relations will prevail.

ENFORCEMENT

Contract and contractually referenced and the contract annexes and documents that are an integral part of (all together "contract") with the user consent was electronically adopted on that date as mutually entered into enforcement.

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie diese seite benutzen. Durch die Nutzung dieser seite erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn sie nicht an diese Bedingungen und Bestimmungen bunden sein möchten müssen sie an dieser Seite nicht zugreifen oder es nutzen, falls sie jedoch angefangen haben diese seite zu nutzen verlassen sie es. Beatpazari.com kann jeder zeit die nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neue nutzungsbedingungen. Durch die kenntnis von diesen änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis es periodisch zu überprüfen. Falls sie immer noch einen zugrief auf die seite habt und es nutzt akzeptieren sie diese neue änderungen.

#DE - Datenschutzbestimmungen

Die Parteien der Datenschutzbestimmungen sind die Benutzer die während der regiestrierung die Nutzungsbedingungen zustimmen haben und sich so genannten “Benutzer” nennen.

Dieser Vertrag ist ein integraler Bestandteil der “Nutzungsvereinbarung” und “Lizenzbestimmungen”.

Der Benutzer erklärt und gewährleistet, dass diese Verträge eine ganze von dieser Datenschutzrichtlinie sind.

DEFINITIONEN

Material: Auf Beatpazari.com gepostete und zu denen der Zugang mögliche Beat, Sample, Drum/Kit, Scratch, Album, Single Album, Bilder, Müzik usw.

Benutzer: Reale und juristische Personen die auf BeatPazari.com registriert sind und die Nutzungsbedingungen gelesen haben.

Hersteller: Benutzer die durch methoden die angebietet wurden registriert sind und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben. (Auch die Verkäufer und Käufer)

Benutzerinformation: Dinge wie Benutzer-Name, Passwort die das zugriff auf BeatPazari.com erschaffen und nur von der benutzer bekant ist

Sicheres E-Commerce System (PayPal): Derzeit ist die zahlung option für alle benutzer PayPal, bereitgestellte service von BeatPazari.com (Dieser service kann nicht interpretiert werden das BeatPazari.com eine Partei von Kauf und Verkauf ist.)

Sicheres Konto: Sicheres E-Commerce System pool konto wo sich die zahlungen befinden.

“Privat Lizenz Materiellen”; Dateien die von Hersteller produziert sind und dabei die formen genutzt haben.

Diese informationen als Weitergabe, Offenlegung benutzten bedeutet Vertragsbruch der Benutzer.

Die folgenden Informationen sind nicht als vertrauliche Informationen:

(I) Die Partei die, die Informationen erhalten und ohne vertragsbruchen öffentlich für die gesellschaft sind.
(II) Informationen die das Käufer in übereinstimmung mit dem Gesetz nur als Rekorden für Computer oder andere Geräte hat und somit kein geheimnis ist.
(III) Während der kauf geschehen und vor der offen gelegten Informationen dargestellte bewegungen.

DEN SCHUTZ DER METARIELLEN

Privat Materialien hin und her und der Veröffentlichung im Austausch für die Lizenz, ist jede Partei der anderen Partei in Bezug auf die Materialien, und verpflichtet auf folgendes

(I) Materiellen als geheimnis bewahren und es außer seiner zwecke nutzen.
(II) Die Materielle nicht kopieren, verbreiten, ein teil davon kopieren und es zu offen legen.
(III) Den Person die das Materiel außer seinem besitzer nutzen wird mindestens warnen das er das komplett oder ein teil davon nicht offen legen soll.
(IV) Die Materielle sorgfältig schützen als wären sie wichtige dateien.
(V) Der Benutzer die das Materiel veröffentlicht hat und somit schaden erstellen hat ist in einverständnis das er alle strafen bezahlen muss.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN ÄNDERUNGEN

BeatPazari.com kann jeder zeit die Nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neu änderungen. Alle andere artikeln gültigen sonst immer noch.

GÜLTIGKEIT DER BEATPAZARI.COM REGISTRIERUNG

Der Benutzer ist in einverständnis wenn ein konflikt findet wegen der vertrag das alle informationen die sich auf BeatPazari.com Databases finden endgültig und exklusive informatione sind.

BENACHRICHTIGUNG

Wahrend der regiestrierung gegebene e-mail adresse ist womit sie benachrichtigung werden oder die benachrichtigung tabs die auf der seite befinden. Es ist empfohlen diese informationen up to date zu halten. Das ist in ihrer verantwortung.

ANGEWENDET WERDEN SOLLTE RECHTE

Nationale und internationale Gesetze gilten bei problemen oder bei der Urheberrechtsverletzung.

GÜLTIGKEIT

Der Vertrag ist im gültigkeit seitdem der Benutzer die Nutzungsbedingungen gelesen hat und es akzeptiert hat. Es ist gültig seitdem datum der Benutzer registriert ist.